Amsterdam: Day 1

amsterdam28.1

First full day in Amsterdam. We woke up to glorious sunshine, put comfy shoes on (20 kilometres later I so appreciated the flats!) and embarked on  an exciting journey to explore the city.


Pierwszy, pełny dzień w Amsterdamie. Obudziliśmy się przy promieniach pięknego słońca, nałożyliśmy wygodne buty (20 kilometrów później naprawdę je doceniłam) i wyruszyliśmy na ekscytującą podróż zwiedzania miasta.

amsterdam31

If Van Gogh said that, then obviously a clever move is to follow his kind tips. First stop was Rijks Museum; 15 euros per ticket and a few floors of some of the most  (and less) wonderful paintings. I worked all my hopes up of seeing with my own eyes the original of Girl with a Pearl Earring but found out that it was in the Hague; sadly, we did not have enough time to get there. Next time!


Jeśli to zdanie pochodzi od Van Gogh’a, mądrym krokiem jest podążać za jego radami. Pierwszym przystankiem było Rijks Museum; 15 euro za bilet i kilka pięter jednych z najbardziej (i mniej) pięknych obrazów. Bardzo chciałam w końcu obaczyć Dziewczynę z Perłą, ale aktualnie obraz jest w Hadze i nie mieliśmy dodatkowego czasu, aby się tak udać. Następnym razem!

amsterdam29.1

After I figured out how to navigate round the museum (not really, I’m rubbish at reading maps), I was thrilled to be able to admire some other works by Vermeer.


Jak już ‘rozpracowałam’ jak poruszać się po muzeum (wcale nie, jestem okropna w czytaniu map), byłam szczęśliwa, że pogłam podziwiać inne prace Vermeer’a.

amsterdam9 amsterdam8

amsterdam7

And of course, I had to stop to take a picture of a windmill!


Oczywiście musiałam mieć zdjęcie wiatraka!

amsterdam10

Look at this cheeky chap! He took me by surprise and I bashfully declined!


Tylko spójrzcie na tego bezczelnego pana! Kompletnie mnie zaskoczył i wstydliwie odmówiłam!

amsterdam13 amsterdam14

Then I went wedding dress shopping and found out that a black wedding dress was quite a popular choice. Well, somebody mut have been optimistic about the future marital life!


Mała przerwa na zakup sukni ślubnej; podobno czarne suknie były kiedyś bardzo popularne. Ktoś naprawdę był optymistyczny jeśli chodzi o małżeńską przyszłość!

amsterdam30

Of course, know your limits and when an opportunity comes along, take a little break and rest your feet.


Oczywiście- znaj umiar i kiedy nadarzy się okazja staraj się odpocząć.

amsterdam12

And then I spotted this, and yup, had to be there!


A zaraz potem, zobaczyłam to i musiałam tam być!

amsterdam16

I’d seen these letters so many times in guide books and on TV plus encouraged by dozens of people climbing an ‘a’, ‘d’ and ‘s’, I decided to follow the crowds.


Widziałam te litery tyle razy w przewodnikach i telewizji plus zachęcona przez tuzin innych ludzi, którzy wspinali się na ‘a’ ‘d’ i ‘s’, zdecydowałam się spróbować swoich sił.

amsterdam33

Trying, attempting, giving up. I spared myself more embarassment and stopped in the right time.


Próbuje, próbuje, poddaję się. Oszczędziłam sobie upokorzenia i przestałam wspinać się na ‘a’.

amsterdam2

Wandering round the city, the huger came quickly. Would you stop and pop inside the shop seeing these beauties? Exactly!


Przemierzając miasto, głód dopadł nas szybko. Wy też pewnie weszlibyście do tego sklepu widząc taką wystawę! Właśnie!

amsterdam4

I cannot even start describing how delicious and super berry that muffin was. Somehow sitting next to so many bikes, the calories simple melted away and boom, disappeared. If not, I was going to walk them off later.


Nie wiem jak opisać jak pyszna i super jagodowa była ta babeczka. Siedząc przed tyloma rowerami, kalorie po prostu się rozpłynęly, i bum! Zniknęły! Jeśli nie, to i tak spaliłam je przemierzając miasto.

amsterdam5 amsterdam6 amsterdam17

Shimmering water, beautiful houses…I really could walk for hours. During the day Amsterdam does not seem to be so crazy, and although there are plenty of tourists there seems to be a sense of calmness. You can find so many quiet and hidden away streets and just enjoy your secret Amsterdam.


Błyszcząca woda, piękne domy…Naprawdę mogłabym wędrować po Amsterdamie godzinami. W ciągu dnia Amsterdam nie wydaje się taki szalony i chociaż w około jest bardzo dużo turystów, jest też poczucie spokoju. Można znaleźć chiche, ukryte uliczki uliczki i odkrywać sekrety Amsterdamu.

amsterdam20 amsterdam21 amsterdam19

Food- big bullet point on our list. We settled for Japanese. Do I have to mention how delicious it was and how full I got? Silence.


Jedzenie- duży i ważny punkt na naszej liście. Czy muszę wspominać jak pyszne były te dania i jak dużo zjadłam? Cisza.

amsterdam22 amsterdam25 amsterdam26 amsterdam23

Following the local tradition (right?) we ended the evening with jumping and dancing at one of the canals. Not one ballet lesson!


Podążając za lokalną tradycją (prawda?) zakończyliśmy wieczór skacząc i tańcząc nad jednym z kanałów. Nie miałam jednej lekcji baletu!

amsterdam27

There was some time left to stretch our legs and admire another breath- taking sunset in Amsterdam.


Zostało trochę czasy, aby rozprstować nogi i podziwiać kolejny zachód słońca w Amsterdamie.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...